فرهنگ معاصر هزاره: انگلیسی ـ فارسی (دو جلد در یک مجلد)

فرهنگ معاصر هزارۀ دوجلد در يك مجلد، از نظر محتوا(تعداد مدخل ها، زيرمدخل ها، اصطلاحات، ضرب المثل ها، تكيه كلام ها، اطلاعات واژگان شناختي و...) با فرهنگ هزارۀ دوجلدي هيچ تفاوتي ندارد؛ فقط بر روي كاغذ مخصوص فرهنگ(45 گرمي) چاپ شده است. اين فرهنگ براي كساني مناسب است كه مي خواهند فرهنگ دوجلدي هزاره را در يك جلد داشته باشند.

فرهنگ اصطلاحات هنری و اعلام هنرمندان (دوسویه)

این فرهنگ در دو بخش جداگانه، و هر بخش به روش دوسویه (A-Z و آ - ى) تدوین شده است. بخش نخست به واژه‏ ها و اصطلاحات هنرهاى بصرى و معانى آنها اختصاص دارد: مجموعاً شامل بیش از 10 هزار مدخل انگلیسى، غیرانگلیسى و فارسى مربوط به نقاشى، مجسمه‏ سازى، عکاسى، رسانه‏ هاى جدید، طراحى گرافیک، طراحى صنعتى و هنرهاى تزیینى. بخش دوم اسم و مشخصات هنرمندان جهان از روزگار باستان تا امروز و هنرمندان قدیم و جدید ایرانى را دربر مى‏گیرد: مجموعاً حدود 7 هزار مدخل.
۲۴۰,۰۰۰ ریال
+ خرید
۱۸۰,۰۰۰ ریال
+ خرید
۱۶۰,۰۰۰ ریال
+ خرید
۴۸۰,۰۰۰ ریال
+ خرید
۴۰۰,۰۰۰ ریال
+ خرید
Development by Agahsystems