فرهنگ معاصر عربی - فارسی (دو جلدی)

فرهنگ عربی - فارسی ویراست دوّم فرهنگ عربی - فارسی موجود ثمرۀ سال‌ها مطالعه و بررسی فرهنگ‌های مختلف اعم از فرهنگ‌های عربی - عربی، عربی - فارسی، عربی - انگلیسی، فارسی - فارسی و حتّی عربی - فرانسه است. نتیجۀ مطالعات و بررّسی‌های مزبور ایجاد تغییر و تحوّلی در نحوۀ قرهنگ‌نگاری عربی - فارسی را بیش از پیش ضروری ساخت. رئوس کلّی حاکم بر این فرهنگ به کارگیری جدیدترین و علمی‌ترین شیوه‌های فرهنگ‌نویسی به منظور تسهیل استفاده از آن و هرچه فارسی‌تر کردن فرهنگ است. این فرهنگ ضمن این‌که در بر گیرندۀ لغات قدیمی عربی است، فاقد لغات مهجور و متروک بوده و بیش از هر چیز در بر گیرندۀ مدخل‌های جدید، معانی جدید و لغات و اصطلاحات علمی روز است. به همین دلیل فرهنگ مزبور را هم از نظر شکل و هم از نظر محتوا می‌توان فرهنگ عربی - فارسی امروز نامید.

فرهنگ اصطلاحات هنری و اعلام هنرمندان (دوسویه)

فرهنگ اصطلاحات هنری و اعلام هنرمندان (دوسویه) این فرهنگ در دو بخش جداگانه‌، و هر بخش به روش دوسویه (A-Z و آ - ی) تدوین شده است. بخش نخست به واژه‌ها و اصطلاحات هنرهای بصری و معانی آن‌ها اختصاص دارد: مجموعاً شامل بیش از 10هزار مدخل انگلیسی، غیرانگلیسی و فارسی مربوط به نقّاشی، مجسمه‌سازی، عکاسی، رسانه‌های جدید، طرّاحی گرافیک، طراحی صنعتی و هنرهای تزیینی. بخش دوّم اسم و مشخصات هنرمندان جهان از روزگار باستان تا امروز و هنرمندان قدیم و جدید ایرانی را در بر می‌گیرد: مجموعاً حدود 7هزار مدخل
Development by Agahsystems