مجالس عارفان

مجالس عارفان بخش اندکی از گنجينۀ ادب و معرفت پارسی است که قبل از اين برای ما ناشناخته بود و اين کتاب که بيست و دو مجلس از مجالس پر شور و عارفانۀ شيخ ابوسعيد ابوالخير، خواجه يوسف همدانی و عارفی ناشناخته را در خود جای داده است برای اولين بار منتشر می‌شود. مجالس عارفان يکی از کهن‌ترين و لطيف‌ترين متون ادبيات پارسی است که از یک‌سو ما را در شناخت بهتر ادبيات و فرهنگ ايران اسلامی ياری ‌می‌رساند، و از سوی ديگر با دغدغه‌ها و آموزه‌های معرفتی و طريقتی بزرگانی همچون ابوسعيد ابوالخير و خواجه يوسف همدانی آشنا می‌سازد که پيش از اين آن‌ها را بيشتر از زبان دیگران ‌شناخته‌ بوديم.

هیچ

افسانه‌هاى باستانى آفرينش با « هيچى » آغاز می‌شوند. انديشمندان يونان باستان « هيچى » را با واژه « خلأ » جايگزين كردند. براى آنان خلأ به معنى نبود ماده بود؛ جايى بود كه از هر چيز مادى تهى است. مفهوم خلأ،هستى و ناهستى براى انسان هوشمند هميشه شورانگيز بوده است. در فيزيك مدرن، خلأ دوام آورده است، اما به معنى تهى از همه چيز نيست و سرشت ديگرى دارد: خلاءِ كوانتومى اقيانوس بی‌نهايت گسترده و ژرف انرژى است كه رويدادهاى شگفت‌انگيزى می‌توانند از آن سربرآورند. اين كتاب ما را از گمانه زنى هاى فلسفى اوليه به مرزهاى فيزيك مدرن، به عدم قطعيت كوانتومى در آگاهى، به ابعاد بالاتر، به ميدان هيگز و آغاز عالم مى برد. می‌كوشد نشان دهد كه همه چيز می‌تواند از هيچ پديد بيايد. اگر بتوانيم « هيچى » را بفهميم، شايد پديدارى همه چيز را بفهميم. خواندن كتاب «هیچ» براى آنان كه انديشيدن را ارج می‌گذارند و نيز براى دانشجوهاى فيزيك می‌تواند سودمند باشد.
Development by Agahsystems