فرهنگ حقوقی معاصر فارسی - انگلیسی

فرهنگ حقوقی معاصر فارسی - انگلیسی فرهنگ حاضر شامل بیش از 18000 مدخل از واژگان و عبارات رایج در شاخه های مختلف علم حقوق، از جمله قانون مدنی، قانون کیفری، حقوق خانواده، آیین دادرسی، قانون کار، حقوق مالکیّت معنوی و سایر مقوله های قضایی را در بر می‌گیرد. حقوق علمی است که قدرت و پویایی آن را می‌توان در دقّت، ظرافت و شفّافیّت زبان تخصّصی آن مشاهده کرد. کاربرد یک واژۀ حقوقی به جای واژۀ دیگر و یا کاربرد یک کلمه و عبارت غیر تخصّصی به جای معادل تخصّصی آن می‌تواند به لحاظ معنایی اثرات نامطلوب و یا تبعات زیان‌باری بر جای بگذارد.
۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال
+ خرید
۶۵۰,۰۰۰ ریال
+ خرید
۳۶۰,۰۰۰ ریال
+ خرید
۵۶۰,۰۰۰ ریال
+ خرید
۷۰۰,۰۰۰ ریال
+ خرید
۵۰۰,۰۰۰ ریال
+ خرید
۵,۲۰۰,۰۰۰ ریال
+ خرید
Development by Agahsystems