فرهنگ معاصر کوچک حییم: فارسی - انگلیسی

فرهنگ معاصر کوچک: فارسی - انگلیسی (حییم) بيش از 35 هزار واژه، مثل و اصطلاح رايج زبان فارسی و برابرهای انگليسی آنها. حذف مدخل ها و زيرمدخل‌های كهنه و مهجور. افزودن مدخل‌ها و زيرمدخل‌های جديد. افزودن گزيده‌ای از واژه‌های مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسی. افزودن نام جديد وزارت‌خانه‌ها، نام استان‌ها و مراكز استان‌ها، سازمان‌ها و نهادها. با فهرست ماه‌های هجری شمسی، هجری قمری و ميلادی. اين فرهنگ، شامل بيش از 35 هزار واژه، مثل و اصطلاح رايج زبان فارسی و برابرهای انگليسی آنهاست. در ويراست حاضر، ضمن حذف مدخل‌ها و زيرمدخل‌های كهنه و مهجور، مدخل‌ها و زيرمدخل‌های جديد، از جمله گزيده‌ای از واژه‌های مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسی افزوده شده است.
۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال
+ خرید
۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال
+ خرید
۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال
+ خرید
۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال
+ خرید
۵,۶۰۰,۰۰۰ ریال
+ خرید
۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال
+ خرید
۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال
+ خرید
۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال
+ خرید
۸۵۰,۰۰۰ ریال
+ خرید
۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
+ خرید
۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال
+ خرید
۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال
+ خرید
۸۰۰,۰۰۰ ریال
+ خرید
۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال
+ خرید
۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال
+ خرید
۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
+ خرید
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال
+ خرید
۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
+ خرید
Development by Agahsystems